بداندیش نخستین و آخرین مردار کردار خویش است . ارد بزرگ

چه بسیار آدمیان نادانی که مهربانی شایستگان را بر نمی تابند آنها در نهایت یا به بردگی تیزدندانان گرفتار آیند و یا چهره زشت تنهایی را آشکارا ببینند . ارد بزرگ
ره آورد گفتگو با نادان دو چیز است : نخست از دست دادن بخشی از عمر و دیگری گرفتار شدن ، به افکار پوچ و بی ارزش . ارد بزرگ
نادانی ، خودخواهی به بار می آورد . ارد بزرگ
نادان همیشه از آز و فزون خواهی خویش خسته است . ارد بزرگ
 

آنانیکه همیشه در آرامش هستند لاابالی ترین آدمهایند . ارد بزرگ
آرامش اگر همیشگی باشد سستی و پلشتی در پی دارد . ارد بزرگ
جایی که شمشیر است آرامش نیست . ارد بزرگ

کار ما برآیند خواست و برنامه ماست آنکه خواست و برنامه ایی ندارد کاری انجام نمی دهد . ارد بزرگ
آنانکه پژوهش کرده اند تنها کمی به داشته های درونی خویش و رازهای کیهانی آشنا شده اند و این رویکرد نمی تواند دستاویزی برای کوچک شمردن دیگر کسان گردد چرا که بسیاری به این رازها پی می برند بی کوچکترین بررسی و پژوهشی، آنها با کار و همچنین نگرش در نمایه های هستی به بسیاری از ناگفته ها پی می برند . ارد بزرگ

خوارترین کارفرما کسی است که با ندادن و یا کم کردن دستمزد زیر دست ، فرمانروایی می کند . ارد بزرگ
فرودستان ، در بهترین هنگامه هم ، بهانه های فراوان ، برای انجام ندادن کار های خویش دارند . ارد بزرگ
اگر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آماده نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی یعنی بروز بودن در هر حرفه و کاری . ارد بزرگ
کار ، بهترین تسکین دهنده ، افکار پریشان ، و غم است . ارد بزرگ

تنها تنهایی کارآمد است که همراه باشد با پژوهیدن و کاویدن در خرد و دانش . ارد بزرگ
خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی . ارد بزرگ
تنهایی برای جوان ارزشمند ، و برای پیر آزار دهنده است . ارد بزرگ

پیش از آنکه ناراستی ها ، در درون ما دره ایی مهیب پدید آورند به راستی ها باندیشیم . ارد بزرگ
ارزش گذاردن به خویشتن خویش نباید سدی در برابر زدودن ناراستی هایمان باشد . ارد بزرگ
رَد راستی ، رَد خویشتن است . ارد بزرگ

مطالب داغ


پرشین جوک

دوستان عزیز تمام سعی ما شاد کردن دل شما کاربران عزیز حتی لحظه ای می باشد. پس به مطالب این سایت به صورت طنز نگاه کنید.