روانشناسی امضا

کسانی که به طرف عقربهای ساعت امضا میكنند انسانهای منطقی هستند
 

كسانی كه بر عكس عقربههای ساعت امضاء میكنند دیر منطق را قبول میكنند و بیشتر غیر منطقی هستند .
 
كسانی كه از خطوط عمودی استفاده میكنند لجاجت و پافشاری در امور دارند .
 

كسانی كه از خطوط افقی استفاده میكنند انسانهای منظّم هستند .
 

كسانی ك با فشار امضاء میكنند در كودكی سختی كشیدهاند .
 

كسانی كه پیچیده امضاء میكنند شكّاك هستند .
 

كسانی كه در امضای خود اسم و فامیل مینویسند خودشان را در فامیل برتر میدانند .
 

كسانی كه در امضای خود فامیل مینویسند دارای منزلت هستند .
 

كسانی كه اسمشان را مینویسند و روی اسمشان خط میزنند شخصیت خود را نشناختهاند .
 
كسانی كه به حالت دایره و بیضی امضاء میكنند ، كسانی هستند كه میخواهند به قله برسند

مطالب داغ

دسته‌ها: روانشناسی

پرشین جوک

دوستان عزیز تمام سعی ما شاد کردن دل شما کاربران عزیز حتی لحظه ای می باشد. پس به مطالب این سایت به صورت طنز نگاه کنید.