عشق همچون نقاشیست با این تفاوت که نقاشی را می توان پاک کرد اما عشق را هرگز.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

LOVE is  like WAR

Easy to start……

Difficult to end……

Impossible to forget……

عشق مانند جنگ است

شروع آن آسانه

خاتمه دادن به آن مشکله

فراموش کردنش غیر ممکنه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Being in love is when she looks at you and says: I would like to be a cannibal.

عاشق بودن زمانیه که اون بهت نگاه میکنه و میگه : دلم میخواست آدم خور باشم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

You are like the sunshine so warm,
you are like sugar, so sweet…
you are like you…
and that’s the reason why I love you!

تو مثل درخشش خورشید گرمی
مثل شکر خیلی شیرینی
تو مثل خودت هستی
و بخاطر همینه که من دوست دارم!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Do you believe in love at first sight
or do I have to walk by again??

به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟؟؟
یا اینکه لازمه یه بار دیگه از جلوت رد بشم؟؟؟؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

There are times when I fall in love with someone new, but I always seem to find myself back in love with you.

یه وقتایی آدم عاشق آدم های جدید میشه اما من همیشه دوباره عاشق تو میشم (از تو مرا هر نفس عشقی دگر!!!)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

when you are in dark night in demur sleep ,one person in Outright world making Himself dream whit you
وقتی تو سیاهی شب تن تو،  تو خواب نازه یه کسی یه جای دنیا با تو رؤیاشو میسازه.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

to tell someone howmuch you love,
how much you care.
Because when they””regone,
no matter how loud you shout and cry,
they won””thear you anymore

به کسی که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه داری

و چقدر در زندگی براش ارزش قائل هستی

چون زمانی که از دستش بدی

مهم نیست که چقدر بلند فریاد بزنی

اون دیگر صدایت را نخواهد شنید

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

There is no remedy for love but to love more

هیچ چاره ای برای عشق وجود ندارد  به جز دوست داشتن بیشتر

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود

love is something silent , but it can be louder than anything when it talks

عشق گلی است که دو باغبان آن را می پرورانند

love is flower that is made to bloom by two gardeners

عشق گلی است که در زمین اعتماد می روید

love is like a flower which blossoms whit trust

عشق یعنی ترس از دست دادن تو

love is afraid of losing you

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

My love for you is a journey, starting at forever and ending at never

عشق من برای تو یک سفر است شرو ع شده برای همیشه و هرگز پایان نمی یابد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پاسخ عشق است سوال هر چه که باشد

no matter what the question is love is the answer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I love all the stars
in the sky,
but they are nothing
compared to the ones
in your eyes!
Love U!

تمام ستاره های اسمان را دوست دارم
اما انها در مقایسه با  آنهایی که در چشمانت هستند هیچند
تو را دوست دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

People live,
People Die,
People laugh,
People cry,
some give up,
some will try,
some say hi,
some say bye
others may forget u ,
But never will I

مردم زندگی می کنند ،
مردم می میرند،
مردم میخندند،
مردم گریه میکنند،
برخی  تسلیم می شوند،
برخی سعی خواهد کرد،
برخی می گویند که سلام،
برخی می گویند خداحافظ
دیگران ممکن است تو را فراموش کنند،
اما من هرگز


پرشین جوک

دوستان عزیز تمام سعی ما شاد کردن دل شما کاربران عزیز حتی لحظه ای می باشد. پس به مطالب این سایت به صورت طنز نگاه کنید.