در اینجا زنان می توانند شوهران زیادی داشته باشند

در اینجا زنان می توانند شوهران زیادی داشته باشند

  ازدواج تقریبا در تمام نقاط جهان در طول تاریخ نظامهای مرد سالار تفوق اجتماعی داشته اند و اکثر خانوادها حتی در غرب تا به امروز پدر سری یا پاتریمونیال بوده اند اما در نقاط محدودی در جهان معاصر هنوز می توان نظامهای مادر سری را نیز مشاهده کرد. یکی ادامه مطلب…