اس ام اس هاي فلسفي

به آدم تنبل یه کار بگو هزار پند و اندرز گوش کن ! ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ همانطور که گل سرخ رو با خارش دوست داری دیگران رو هم با عیوب آنها ، دوست بدار ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ نخستین نشانه فساد ترک صداقت است . . . «میشل دو مونتی» ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ در دشمنی دورنگی نیست. ادامه مطلب…