با خوردن این نوشیدنی، دیگر کابوس های شبانه ندارید

با خوردن این نوشیدنی، دیگر کابوس های شبانه ندارید پژوهش های انجام شده در ژاپن نشان می دهند که نوشیدن روزانه چای در جلوگیری از کابوس های شبانه نقش دارد. محققان ژاپنی در مطالعات خود دریافتند احتمال دیدن کابوس و  خواب های پریشان در افرادی که در طول روز بیش ادامه مطلب…